• przeczytaj petycję
  • wypełnij wszystkie pola formularza swoimi prawdziwymi danymi
  • kliknij przycisk „podpisuję petycję”
  • na podany adres e-mail przyjdzie link potwierdzający. Kliknij go, bądź wklej do przeglądarki, aby potwierdzić swoje zgłoszenie. Jeśli nie zobaczysz tej wiadomości w skrzynce odbiorczej w ciągu pół godziny od momentu wysłania formularza na stronie, przeszukaj również folder Spam.

Petycja zostanie wysłana emailem na adresy Sejmu, Senatu i RPD. Twoje dane osobowe zostaną wysłane do w/w adresatów wniosku ale nie będą nigdzie opublikowane. Kopia petycji zostanie wysłana na Twój email. Odpowiedź od urzędu powinna nadejść bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Stowarzyszenie Wizytator.org

Dzielny Ojciec.org

Oliwia Wawrzyk Andrzej Kurasz

Daniel Olszewski KPSW BYDGOSZCZ

 

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
Senat RP
ul. Wiejska 6 , 00-902 Warszawa
kpcpp@senat.gov.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11 , 00-950 Warszawa
kontakt@ms.gov.pl

PETYCJA

 

Przedmiot Petycji:

zmiany w prawie w postaci nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o Opiniodawczych Zespołach Sądowych Specjalistów – w postaci dodania obligatoryjnego monitorowania
i nagrywania, a co za tym idzie utrwalania przebiegu badania za pomocą urządzenia rejestrującego.

 

Szanowny Panie Ministrze

Na podstawie art. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, zwracamy się z uprzejmą prośbą w interesie publicznym z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Opiniodawczych Zespołach Sądowych Specjalistów.

 

UZASADNIENIE

Zwracamy się z prośbą do Pana Ministra w imieniu nie tylko swoim, lecz przede wszystkim społeczeństwa, społeczeństwa które, w żaden sposób nie może sobie poradzić z egzekwowaniem swoich praw.

Praw do poszanowania, do weryfikacji jak również, a może przede wszystkim
do prawa posiadania i posłużenia się dowodem. Ponieważ, nie ma prawa do takowego posiadania, wręcz skazywana jest na zrzeczenie się prawa do jego posiadania i to na piśmie. Zgodnie z zakresem zadań opiniodawczych zespołów, na podstawie Art. 1 przedmiotowej ustawy, Opiniotwórcze Zespoły Sądowych Specjalistów mają za zadanie, sporządzanie, na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich, również prowadzenia także mediacji, przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach nieletnich oraz prowadzenia poradnictwa specjalistycznego dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin. Wszystko wygląda bardzo ładnie, lecz tylko na przysłowiowym papierze. Powyższe opinie znacząco różnią się od rzekomo poprawnie wykonanych badań, lub są sprzeczne z opiniami ustnymi podawanymi bezpośrednio po badaniach. Również faktyczny zakres badań nie rzadko różni się w tym napisanym w opinii.

Propozycją zmian, czyli przedmiotem Petycji jest objecie kontrolą badań w Opiniodawczych Zespołach Sądowych Specjalistów jak również nagrywanie tychże badań, z możliwością upublicznienia dla stron, w celu weryfikacji stanu faktycznego przeprowadzonych badań a opinią jaką sporządzają biegli do sprawy. W stanie obecnym, mamy zakaz nagrywania badań przez strony. Nie istnieje żaden obligatoryjny zapis fonii ani wizji. To co posiada rodzic to jedynie ślad badania w formie papierowej- czyli testów. Badani rodzice są informowani o zakazie nagrywania i podpisują oświadczenie o nie czynieniu tego. Badani nie mogą w merytoryczny sposób odnieść się do przeprowadzonego badania w wersji papierowej, co stanowi ewenement w prezentowaniu dowodów z badań. Nagrywanie badań oraz możliwość udostępnienia ich stronom doprowadzi do transparentności oraz da prawidłowy kształt sformułowanej opinii przez biegłych psychologów. Z wiedzy jaką posiadam, wielokrotnie stan faktyczny, atmosfera panująca podczas badań oraz stosunek biegłych do stron jest zakrzywiony
w opiniach, co niejednokrotnie doprowadza do rodzinnych tragedii. Biegli sporządzają opinie
w oparciu o akta sprawy rozwodowej, na zeznaniach świadków, oraz niejednokrotnie, często na podstawie emocjonalnych wynurzeń stron, na zasadzie kopiuj-wklej. Poprzez możliwość nagrywania badań, opinia taka było by scalonym obrazem, ukazującym rzeczywisty przebieg badania oraz wniosków jakie zaobserwowali biegli psycholodzy.

Zdajemy sobie również sprawę, iż zostały znowelizowane przepisy kodeksu karnego jak i kodeksu postępowania karnego w przedmiocie dowodów. W skrajnych przypadkach, wręcz wyjątkowych wprowadzono owoce z zatrutego drzewa, innymi słowy dowody pozyskane w sposób sprzeczny z prawem (pierwotnie niedopuszczalne). Orzecznictwo sądowe analogicznie, w wyjątkowych przypadkach dopuszcza, daleko idąc podstępem nagrany zapis dźwiękowy jako dowód – w postępowaniach cywilnych.

Co do nowelizacji, czyli meritum Petycji.

Art. 157 par 1 k.c. stanowi, iż z przebiegu posiedzenia jawnego protokolant sporządza protokół. Protokół sporządza się utrwalając przebieg posiedzenia za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk oraz pisemnie, pod kierunkiem przewodniczącego zgodnie z art 158 par 1 który stanowi, iż Protokół sporządzony pisemnie zawiera oznaczenie sądu, miejsca i daty posiedzenia, nazwiska sędziów, protokolanta, prokuratora, stron, interwenientów, jak również obecnych na posiedzeniu przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz oznaczenie sprawi i wzmianki co do jawności. Ponadto protokół sporządzony pisemnie zawiera wymienienie zarządzeń i orzeczeń wydanych na posiedzeniu oraz stwierdzenie, czy zostały ogłoszone, streszczenie wyników postępowania dowodowego, a także czynności stron wpływające na rozstrzygnięcie sądu (ugoda, zrzeczenie się roszczenia, uznanie powództwa, cofnięcie, zmiana, rozszerzenie lub ograniczenie żądania pozwu) oraz inne czynności stron, które według szczególnych przepisów ustawy powinny być wciągnięte, wpisane, przyjęte, złożone, zgłoszone lub wniesione do protokołu. Jeżeli sporządzenie odrębnej sentencji orzeczenia nie jest wymagane, wystarcza zamieszczenie w protokole treści samego rozstrzygnięcia. Czynności wymagające podpisu strony mogą być zamieszczane w odrębnym dokumencie stanowiącym część protokołu.

Z analogii nie stoi nic na przeszkodzie, aby w nowelizacji zastosować w podobnym brzmieniu owe art. do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów,
w proponowanej treści:

Protokół sporządzony z opinii specjalistów, w szczególności z badań oraz testów przeprowadzonych na małoletnich oraz stron sporządza się utrwalając przebieg przedmiotowych badań za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk oraz pisemnie, pod kierunkiem przewodniczącego OZSS, oraz możliwość udostępnienia nagrania dla stron , jako materiał dowodowy obowiązujący wraz z pisemną opinią.

Protokół sporządzony pisemnie zawiera oznaczenie OZSS, miejsca i daty przeprowadzenia badania, nazwiska specjalistów wraz z tytułami naukowymi, protokolanta, stron, jak również oznaczenie sprawy i wzmianki co do jawności. Ponadto protokół sporządzony pisemnie zawiera, streszczenie wyników postępowania dowodowego, a także czynności stron podczas badania. Czynności wymagające podpisu strony mogą być zamieszczane w odrębnym dokumencie stanowiącym część protokołu.

Obowiązujące przepisy jak i praktyki prowadzone przez przedmiotowe OZSS
są dyskryminujące strony oraz sprzeczne z Konstytucją RP z zasadą równości ja również sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Pisząc o dyskryminacji i równości mamy na uwadze nierówne traktowanie stron, co spotykane jest na każdym kroku, począwszy od sprawy mediacyjnej, poprzez rozwód, dalej podział majątku kończąc na alimentacji oraz prawa do opieki i widywań rodziców ze swoimi dziećmi. Chcemy tylko dodać, że dotyczy to zarówno matek jak i ojców. Problem jest na tyle duży, że pozwoliliśmy sobie na pisanie petycji, po tym jak społeczeństwo, które zaczyna być świadome, i widzi nie tyle nierówność co brak weryfikacji, tego co następnie jest brane przy wydawaniu wyroku, decyzji czy uzasadnienia.

Kończąc zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o dyskusję nad projektem nowelizacji – Petycją jak również o podjęcie dialogu dotyczącego przedmiotowej nowelizacji.

Uważamy, że przyjęcie owych zmian, nie tyle nie spowoduje niezgodności z prawem ale jest na tyle spójne z nim, że wprowadzenie jego powinno być spokojne, łagodne i szybkie a co najważniejsze trwałe.

Z poważaniem

Stowarzyszenie Wizytator.org

Dzielny Ojciec.org

Andrzej Kurasz

Oliwia Wawrzyk

Daniel Olszewski

Petycja w sprawie zmiany w prawie w postaci nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o Opiniodawczych Zespołach Sądowych Specjalistów - w postaci dodania obligatoryjnego monitorowania i nagrywania, a co za tym idzie utrwalania przebiegu badania za pomocą urządzenia rejestrującego.

Szanowny Panie Ministrze
Na podstawie art. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, zwracamy się z uprzejmą prośbą w interesie publicznym z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Opiniodawczych Zespołach Sądowych Specjalistów.

UZASADNIENIE

Zwracamy się z prośbą do Pana Ministra w imieniu nie tylko swoim, lecz przede wszystkim społeczeństwa, społeczeństwa które, w żaden sposób nie może sobie poradzić z egzekwowaniem swoich praw.
Praw do poszanowania, do weryfikacji jak również, a może przede wszystkim
do prawa posiadania i posłużenia się dowodem. Ponieważ, nie ma prawa do takowego posiadania, wręcz skazywana jest na zrzeczenie się prawa do jego posiadania i to na piśmie. Zgodnie z zakresem zadań opiniodawczych zespołów, na podstawie Art. 1 przedmiotowej ustawy, Opiniotwórcze Zespoły Sądowych Specjalistów mają za zadanie, sporządzanie, na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich, również prowadzenia także mediacji, przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach nieletnich oraz prowadzenia poradnictwa specjalistycznego dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin. Wszystko wygląda bardzo ładnie, lecz tylko na przysłowiowym papierze. Powyższe opinie znacząco różnią się od rzekomo poprawnie wykonanych badań, lub są sprzeczne z opiniami ustnymi podawanymi bezpośrednio po badaniach. Również faktyczny zakres badań nie rzadko różni się w tym napisanym w opinii.

Propozycją zmian, czyli przedmiotem Petycji jest objecie kontrolą badań w Opiniodawczych Zespołach Sądowych Specjalistów jak również nagrywanie tychże badań, z możliwością upublicznienia dla stron, w celu weryfikacji stanu faktycznego przeprowadzonych badań a opinią jaką sporządzają biegli do sprawy. W stanie obecnym, mamy zakaz nagrywania badań przez strony. Nie istnieje żaden obligatoryjny zapis fonii ani wizji. To co posiada rodzic to jedynie ślad badania w formie papierowej- czyli testów. Badani rodzice są informowani o zakazie nagrywania i podpisują oświadczenie o nie czynieniu tego.

Badani nie mogą w merytoryczny sposób odnieść się do przeprowadzonego badania w wersji papierowej, co stanowi ewenement w prezentowaniu dowodów z badań. Nagrywanie badań oraz możliwość udostępnienia ich stronom doprowadzi do transparentności oraz da prawidłowy kształt sformułowanej opinii przez biegłych psychologów. Z wiedzy jaką posiadam, wielokrotnie stan faktyczny, atmosfera panująca podczas badań oraz stosunek biegłych do stron jest zakrzywiony
w opiniach, co niejednokrotnie doprowadza do rodzinnych tragedii. Biegli sporządzają opinie
w oparciu o akta sprawy rozwodowej, na zeznaniach świadków, oraz niejednokrotnie, często na podstawie emocjonalnych wynurzeń stron, na zasadzie kopiuj-wklej. Poprzez możliwość nagrywania badań, opinia taka było by scalonym obrazem, ukazującym rzeczywisty przebieg badania oraz wniosków jakie zaobserwowali biegli psycholodzy.

Zdajemy sobie również sprawę, iż zostały znowelizowane przepisy kodeksu karnego jak i kodeksu postępowania karnego w przedmiocie dowodów. W skrajnych przypadkach, wręcz wyjątkowych wprowadzono owoce z zatrutego drzewa, innymi słowy dowody pozyskane w sposób sprzeczny z prawem (pierwotnie niedopuszczalne). Orzecznictwo sądowe analogicznie, w wyjątkowych przypadkach dopuszcza, daleko idąc podstępem nagrany zapis dźwiękowy jako dowód – w postępowaniach cywilnych.

Co do nowelizacji, czyli meritum Petycji.
Art. 157 par 1 k.c. stanowi, iż z przebiegu posiedzenia jawnego protokolant sporządza protokół. Protokół sporządza się utrwalając przebieg posiedzenia za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk oraz pisemnie, pod kierunkiem przewodniczącego zgodnie z art 158 par 1 który stanowi, iż Protokół sporządzony pisemnie zawiera oznaczenie sądu, miejsca i daty posiedzenia, nazwiska sędziów, protokolanta, prokuratora, stron, interwenientów, jak również obecnych na posiedzeniu przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz oznaczenie sprawi i wzmianki co do jawności. Ponadto protokół sporządzony pisemnie zawiera wymienienie zarządzeń i orzeczeń wydanych na posiedzeniu oraz stwierdzenie, czy zostały ogłoszone, streszczenie wyników postępowania dowodowego, a także czynności stron wpływające na rozstrzygnięcie sądu (ugoda, zrzeczenie się roszczenia, uznanie powództwa, cofnięcie, zmiana, rozszerzenie lub ograniczenie żądania pozwu) oraz inne czynności stron, które według szczególnych przepisów ustawy powinny być wciągnięte, wpisane, przyjęte, złożone, zgłoszone lub wniesione do protokołu. Jeżeli sporządzenie odrębnej sentencji orzeczenia nie jest wymagane, wystarcza zamieszczenie w protokole treści samego rozstrzygnięcia. Czynności wymagające podpisu strony mogą być zamieszczane w odrębnym dokumencie stanowiącym część protokołu.

Z analogii nie stoi nic na przeszkodzie, aby w nowelizacji zastosować w podobnym brzmieniu owe art. do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów,
w proponowanej treści:

Protokół sporządzony z opinii specjalistów, w szczególności z badań oraz testów przeprowadzonych na małoletnich oraz stron sporządza się utrwalając przebieg przedmiotowych badań za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk oraz pisemnie, pod kierunkiem przewodniczącego OZSS, oraz możliwość udostępnienia nagrania dla stron , jako materiał dowodowy obowiązujący wraz z pisemną opinią.
Protokół sporządzony pisemnie zawiera oznaczenie OZSS, miejsca i daty przeprowadzenia badania, nazwiska specjalistów wraz z tytułami naukowymi, protokolanta, stron, jak również oznaczenie sprawy i wzmianki co do jawności. Ponadto protokół sporządzony pisemnie zawiera, streszczenie wyników postępowania dowodowego, a także czynności stron podczas badania. Czynności wymagające podpisu strony mogą być zamieszczane w odrębnym dokumencie stanowiącym część protokołu.
Obowiązujące przepisy jak i praktyki prowadzone przez przedmiotowe OZSS
są dyskryminujące strony oraz sprzeczne z Konstytucją RP z zasadą równości ja również sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Pisząc o dyskryminacji i równości mamy na uwadze nierówne traktowanie stron, co spotykane jest na każdym kroku, począwszy od sprawy mediacyjnej, poprzez rozwód, dalej podział majątku kończąc na alimentacji oraz prawa do opieki i widywań rodziców ze swoimi dziećmi. Chcemy tylko dodać, że dotyczy to zarówno matek jak i ojców. Problem jest na tyle duży, że pozwoliliśmy sobie na pisanie petycji, po tym jak społeczeństwo, które zaczyna być świadome, i widzi nie tyle nierówność co brak weryfikacji, tego co następnie jest brane przy wydawaniu wyroku, decyzji czy uzasadnienia.
Kończąc zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o dyskusję nad projektem nowelizacji – Petycją jak również o podjęcie dialogu dotyczącego przedmiotowej nowelizacji.

Uważamy, że przyjęcie owych zmian, nie tyle nie spowoduje niezgodności z prawem ale jest na tyle spójne z nim, że wprowadzenie jego powinno być spokojne, łagodne i szybkie a co najważniejsze trwałe.

%%twój podpis%%

210 podipisy

Podziel się tym ze znajomymi: